Được sự hỗ trợ của PSO, hiện nay Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã tạo được trang giáo dục, hoằng pháp, họp trực tuyến online riêng, với tên miền http://nigioikhatsi.com. Chư Tôn đức Trụ trì, Giảng sư có thể hoằng pháp trực tuyến chia sẻ Phật pháp với Phật tử trong ngoài nước đạt hiệu quả cao. Lớp Giáo lý dành cho chư Ni và Phật tử, Khóa tu truyền thống, Phòng họp của Chư Tôn đức Giáo phẩm, Ban Thư ký, chư Ni Ni giới Hệ phái Khất sĩ cũng sẽ được thực hiện trên trang này.

TIN NỔI BẬT