Video: Khóa Tu Vu lan Báo Hiếu trực tuyến một ngày – Ni giới Khất sĩ

Video: Khóa tu Vu lan Báo hiếu trực tuyến một ngày – Ni giới Khất sĩ

 

7 giờ 30 :  Tụng Kinh thuyết giảng (MC: Ni sư Triệu Liên)

– 7 giờ 30 :     Khoá Lễ tụng kinh Vu lan cầu an cầu siêu (Tổ đình Ngọc Phương)

– 8 giờ 15 :     Thuyết giảng về ý nghĩa Lễ Vu Lan (Ni sư Tín Liên)

 

9 giờ 00 :  Lễ Vu Lan Bông Hồng Cài Áo  (MC: Ni sư Hòa Liên-VP2)

– Niệm Phật cầu gia bị

– Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

– Diễn văn khai mạc (NT. Viên Liên – Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương)

– Diễn văn ý nghĩa bông hồng cài áo (NT. Xuân Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuệ, Đồng Nai)

– Lễ Cài Hoa Hồng (nhạc bông hồng cài áo)

– Khánh tuế quý Ni trưởng (NT. Chúng Liên – Tịnh xá Ngọc Kỳ, Quảng Nam)

– Đạo từ của Ni trưởng Chứng minh (NT Tố Liên – Cố vấn Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương)

– Đạo từ của Ni trưởng Chứng minh (Ni trưởng Tân Liên – Đương kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ)

– Cảm tạ (MC)

 

14 giờ 00 : Pháp đàm/ đọc bài (chủ đề NHỚ NGUỒN) (MC: Ni sư Triệu Liên)

– Niệm Phật cầu gia bị

– Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

– Pháp đàm

– Chư Tôn đức Ni và Phật tử đọc bài (thơ/văn)

– Cảm tạ và chia phước (rải tâm từ) (Ni sư Phụng Liên) 

 

 

18 giờ 00 :  Khoá Lễ tụng kinh cầu an cầu siêu (Chùa Thuận Phước) 

19 giờ 30 : Thuyết giảng: Thực tập thiền và lợi ích thiền trong dịch bệnh Covid (Ni sư Hằng Liên) 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *